Niedawno, bo w 2004 roku, w szeroko rozumianym prawie cywilnym i rodzinnym i opiekuńczym pojawiła się nowa instytucja – rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Na czym polega ustrój?

Dla osób zainteresowanych tą instytucją ważną informację stanowi fakt, że wyrównanie dorobków dotyczy jedynie sytuacji, w której nie posiadają oni w trakcie trwania związku małżeńskiego majątku wspólnego, a tylko osobiste. Sytuacja zmienia się po ustaniu - wtedy następuje wyrównanie dorobków.

Czym różni się to od „zwykłej” rozdzielności majątkowej?

Podczas trwania małżeństwa między tymi dwoma ustrojami nie ma różnic. Pojawiają się one dopiero po ustaniu małżeństwa i w tym aspekcie skutki są zdecydowanie różnorodne.

Sytuacja po ustaniu małżeństwa

Ustanie tego typu rozdzielności może nastąpić na kilka sposobów. Należą do nich:

  • zawarcie innej umowy małżeńskiej zmieniającej ustrój majątkowy,
  • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków,
  • ogłoszenie upadłości jednego z małżonków,
  • separacja orzeczona przez sąd
  • rozwód.

Wszystkie te sytuacje aktualizują możliwość wyrównania dorobków, czyli wzrostu wartości majątku jedno małżonka po zawarciu umowy majątkowej. Żeby ustalić, jaki jest dorobek danego małżonka bierze się pod uwagę wartość majątku w dniu ustanowienia rozdzielności i w dniu ustania tego ustroju.

Należy pamiętać, że dla swojej ważności ta umowa majątkowa wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego!

To konstrukcja, która została zaczerpnięta z niemieckiego systemu prawnego. Badając jej praktyczne zastosowanie może ona sprawdzić się doskonale w sytuacji, gdy jeden z małżonków pracował, a drugi opiekował się dzieckiem lub prowadzeniem domu.